Integral udviklingspsykologi

Hvad betyder det at gå hos en ID psykoterapeut?

Identitets-orienteret integral og dynamisk psykoterapi.

Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten. .

Det er vores erfaring indenfor ID psykoterapi, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder ud fra en overordnet integral teori, som både samler og anvender de bedste aspekter af flere forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder, i stedet for at lade os begrænse af en af de traditionelle terapeutiske retningers meget mere snævre forståelsesramme og metodevalg. Når vi siger, at nogle mennesker er meget mentale, kan det dreje sig om mennesker med et højt udviklet mentalt niveau, disse mennesker kan have brug for også at bruge kroppens intelligens og lære deres følelser og/eller kropsfornemmelser at kende. Andre er mere kropslige og mærker tydeligt følelser og er gode til at beskrive dem og har brug for en mere kognitiv forståelse. I terapien finder vi sammen frem til netop din udvinklingsvej.

De integrale udviklingsstadier

Fysiske selv / dannes udviklingspsykologisk i forster og op til 1 år. Vi tror vi er vores krop – og identificeres os med kropsoplevelser. Vi arbejder i terapi med bevidsgørelser af kropsfornemmelser. I intergral praksis er det vigtigt at integrerer kroppens intilligens for at få flow og energicirkulation i den fysiske krop.

Det følelsesmæssige selv /dannes udviklingspsykologisk fra 1-2 år. Vi tror vi er vores følelser – vi bliver taget af emotioner på en uhensigtsmæssig/reaktiv måde. Vi arbejder i terapi med at rumme vores følelser gennem inklusion og intergration, vi lære at tage ejerskab for vores følelser og herved se vores følelser som budskab til vores behov.

Det begrebsmæssige selv /tankerne, dannes udviklingspsykologisk fra 2 til 6 år. Vi identificerer os med vores tanker, som også inkluderer vores følelser og kropsfornemmelser. Vi arbejder i terapi med overbevisninger. Vi undersøger tankesættet og integrerer tankerne. Vi opdager hvordan sindet kører af med os. Vi arbejder på at dissocierer os fra disse tanker (stå af dem) I intergral livspraksis kan vi bruge mindfulnesstræning og yoga til at få ro på tankerne.

Rolle-regel selvet / dannes udviklingsspykologisk fra 7-12 år. Ud fra vores tanker identificerer vi os selv med nogle roller – måden vi ser os selv – vores former. Vi arbejder i terapi med at opdage disse personlighedssider/former og roller og hvad de består af. Ved hver rolle tænker, føler og mærker vi forskelligt. Vi skaber bevidsthed på hvorfor vi gør som vi gør og har nu mulighed for at bryde mønstre og negative selvbilleder.

Det modne jeg / dannes udviklingspsykologisk fra 12 år og opefter. Her er vi blevet bevidst om, at vi ikke er vores følelser, tanker og former. “Identitetskrise kan dukke op” Fra det modne jeg inkluderer vi tanker, følelser og kropsfornemmelser uden at identificerer os med dem. Forestil dig at du HAR tanker, følelser, men at du ikke ER dine tanker og følelser. Det betyder du kan “Blive chef i egen butik” Vi får en mere nuanceret måde at se os selv på.

Det autentiske selv / dannes fra 18 år og opefter. Hvem er vi når vi ikke er vores modne ego. Krop og sind hænger sammen og vi inkluderer i terapien alle underliggende omdrejningspunkter. Vi hviler i tillid til os selv og vores sanser og intuition. Vi møder verden med åbenhed – vi lever ud fra vores værenskerne. Vi lever mere i nuet. Man begynder at tænke i helheder og synteser – tænkningen bliver holistisk. Særligt eksistentielle livstemaer kan blive arbejdspunktet på dette niveau.

ID terapiens psykologiske retninger

Kognitive / Sindet. Tanker, overbevisninger, følelser, behov og holdninger. ” Hvad enten du tror, du kan, eller du tror du ike kan, har du sikkert ret” Henry Ford

Adfærds / Krop&adfærd. Reaktion, handlemønstre, kropssprog ( verbal, nonverbal kommunikation ) “Hvis du gør, som du altid har gjort og forventer nye resultater, er du i grunden godt tosset” Albert Einstein

Systemisk / Roller&relationer, selvbilleder. Hvad er det for en rolle du tager i forhold til relationer, familier, arbejdspladsen, klubben etc. Vi ser på din sociale maske. “Vi kan ikke løse et problem på samme (systemiske) niveau, det er opstået på. Vi må skifte niveau.” Albert Einstein

Psykodynamiske / Erfainger&erindringer. Indre barn, tilbageblik på de spor, din barndom og opvækst har sat i dig og som forhindrer dig i, at leve det liv du gerne vil.

Eksistentielt / Grundvilkår. Vi fødes vi skal dø, livskriser, traumer, ensomhed, håbløshed, magtesløshed – hjælpeløshed – isolation – sorgarbejde, meningen med livet, dødsangst, evnen til at kigge på dit liv, nysgerrig på hvorfor du er som du er. Udviklingsniveauer: Vi kan arbejde eksistentielt når vi har kigget på de øvre retninger, kognitiv, adfærds, systemisk og psykodynamisk

Hummanistisk / Llivsværdier. Mennesket er mere end dyr, mennesket har følelser, kan reflektere, tænke, arbejde i relationer. Vi finder dine potentialer for at vokse og udvikle dig.

Transpersonlig / Større sammenhæng. Vores forhold til det der er større end os selv, Bevidsthed uden grænser.

KONTAKT
Telefon: 28 26 82 70

ELLER SEND EN BESKED HER: